Via artikolo en VEJA

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

Via artikolo en VEJA

To: Euripedes ALCANTARA <­euripe@pipeline.com>
From: Don HARLOW <­donh@netcom.com>
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Estimata sinjoro Alcantara!

Pardonu, ke mi ne skribas al vi Excuse me for not writing to
portugale, sed bedauxrinde tiun you in Portuguese, but I am
belan lingvon mi nur iomete konas. only slightly familiar with
that beautiful language.

Brazila amiko, s-ro James Rezende A Brazilian friend, Mr. James
Piton de Campinas, informis kelkajn Rezende Piton of Campinas, has
el ni pri via artikolo en VEJA pri informed some of us about your
la reto. Li citis cxefe la jenan article in VEJA about the
parton: internet. He mainly quoted the
following part:

(…) La babilajxoj estas plej frenezaj. Foje maldecajxoj, rasismaj kaj
seksismaj esprimoj svarmas sur la ekrano. La oficiala lingvo estas la
angla –
el la plej fusxa kvalito. Esploro en Cambridge montris, ke la averagxa
vortprovizo uzata en IRC estas 200 vortoj – dum homo meze edukita uzas
cx. 1000. Kun iom da pacienco oni trovas bonordan kanalon, kie eblas
fakte alskribi multajn homojn samtempe.

Unue, menciindas, ke la angla _ne_ First, it is worth mentioning
estas la oficiala lingvo de la reto that English is _not_ the
— efektive, la reto ne havas internet’s official language —
oficialan lingvon, kvankam la in fact, the net does not have
plimultaj el miaj samlandanoj, kaj an official language, although
ankaux multaj angloj, pro sia aktuala the majority of my countrymen,
multenombreco supozas, ke la angla and many Englishmen, too,
estas kaj restos la _efektiva_ suppose that, because of their
oficiala lingvo. Tamen, en la lasta current numerical superiority,
jaro mia kontaktoprovizisto, Netcom, English is and will remain the
komencas provizi novajxgrupojn _effective_ official language.
ankaux en la finna, germana, japana, But in the last year my service
ktp. Cetere, mi abonas posxtolistojn provider, Netcom, has begun to
en kelkaj lingvoj — la latina, la provide newsgroups in Finnish,
gaela, la kimra. German, Japanese, etc. Further-
more, I subscribe to mailing
lists in several languages —
Latin, Gaelic, Welsh.

Mi volas cxi tie mencii la uzadon Here I want to mention the use
de Esperanto en la reto. Tiun lingvon of Esperanto on the internet.
oni uzas en almenaux du novajxgrupoj This language is used in at
(soc.culture.esperanto kaj alt.uu. least two newsgroups (soc.
lang.esperanto.misc) kaj almenaux unu culture.esperanto and alt.uu.
IRC-kanalo (#esperanto). La kvalito lang.esperanto.misc) and at
de la lingvajxo, laux mia propra least one IRC channel
sperto, estas multe pli alta ol tiu (#esperanto). The quality of
de la angla, kiun vi rimarkis. Cetere, the language, in my own
oni jam de kelkaj jaroj tre sukcese experience, is much higher than
uzas la reton por instrui Esperanton what you noticed in English.
al homoj tra la tuta mondo — nuntempe Furthermore, the internet has
tiu perreta kurso ekzistas por been used very successfully for
parolantoj de la angla, cxina, franca several years to teach
kaj germana, kaj hispana kurso atendas Esperanto to people throughout
instruistojn. Cxu baldaux ankaux por the world — at the present
portugallingvanoj? Cetere, ekzistas time this internet course
FTP-deponejoj por Esperantlingvaj exists for speakers of English,
dokumentoj diversspecaj en Usono, Chinese, French and German, and
Nederlando, Germanio, Rusio, kaj a Spanish course is waiting for
aliloke. teachers. Will there be one
soon for speakers of
Portuguese? In addition, there
are FTP repositories for
various types of Esperanto
documents in the United States,
the Netherlands, Germany,
Russia, and elsewhere.

Sed plej atentinda, laux mia But according to my wife (a
edzino (hispanlingvano), estas la speaker of Spanish), the thing
plena internacieco de la most worthy of note is the
esperantistoj en la reto. Se vi complete internationality of
rigardis la anglalingvajn novajx- the Esperantists on the
grupojn, vi certe rimarkis, ke internet. If you have looked at
cxefe aktivas anglalingvanoj el the English-language news
Usono, Kanado, kaj Britio, kaj ke groups, you have certainly
intervenoj el ekster la tiel nomata noticed that it is mainly
"anglalingva mondo" estas tre English speakers from the
maloftaj, kaj cxefe limigitaj al United States, Canada and
homoj el nordokcidenta Euxropo. Sed Britain who are active, and
por la novajxgrupo soc.culture. that interventions from outside
esperanto, laux statistiko tri- the so-called "English-speaking
monata, la cxefa afisxinto dum tiu world" are very rare and mainly
periodo estis franclingvano el limited to people from north-
Kanado. Post li, laux nombro de western Europe. But for the
afisxoj, estis: ruso el Moskvo; news group soc.culture.
anglalingvano el Usono; japano; esperanto, according to
finno logxanta en Usono; franc- statistics for three months,
devena usonano; cxino el Tajvano; the main poster during that
alia japana esperantisto; alia period was a French speaker
anglalingva usonano; kaj germano from Canada. After him, by
aktuale laboranta en Kanado. Kaj number of postings, there were:
tiuj estas nur la plej ofte a Russian from Moscow; an
afisxintaj el preskaux 300 English speaker from the United
partoprenantoj! (La statistikon States; a Japanese; a Finn
kompilis esperantisto en Japanio, living in the United States; a
s-ro UCHIDA Masatomo.) U.S. citizen originally from
France; a Chinese from Taiwan;
another Japanese Esperantist;
another English-speaking
American; and a German
currently working in Canada.
And these are only the ones who
posted most often from almost
300 participants! (The
statistics were compiled by an
Esperantist in Japan, Mr.
UCHIDA Masatomo.)

Mi esperas, ke tiuj informoj pri la I hope that this information
uzado de Esperanto en la reto (kaj about the use of Esperanto on
mi efektive nur tusxis la aferon) the net (and, really, I have
helpos al via pli bona scio pri merely touched on the matter)
ambaux interesaj kaj modernaj rimedoj will help you to a better
de internacia komunikado, kiuj tiel knowledge of both interesting
bone komplementas unu la alian — la and modern means of inter-
reto kaj Esperanto. national communication, which
complement each other so well
— the internet and Esperanto.

Don HARLOW donh@netcom.com
Esperanto League for N.A. elna@netcom.com (800) 828-5944
ftp://ftp.netcom.com/pub/el/elna/elna.html Esperanto
ftp://ftp.netcom.com/pub/do/donh/donh.html

Noto: En la supraj skribajxoj en Note: in the above writings in
Esperanto vi rimarkos superabundecon Esperanto you will notice a
de la litero ‘x’. Fakte, tiu litero superabundance of the letter
tute ne ekzistas en Esperanto; multaj ‘x’. In fact, this letter
esperantistoj en la reto simple uzas doesn’t exist at all in
gxin por indiki, ke devas trovigxi Esperanto; many Esperantists on
supersigno ‘^’ super la tuj antauxa the internet simply use it to
konsonanto. indicate that a supersign ‘^’
is to be placed over the
immediately preceding
consonant.

Lascia un commento

0:00
0:00