UNIO ESPERANTISTA ASOCIO (UEA) KAMPANJO 2000: SKIZO DE PROPONO

UEA: Kampanjo 2000

UNIO ESPERANTISTA ASOCIO (UEA)

Prof. D-ro LEE Chong-Yeong, Prezidanto UEA

KAMPANJO 2000: SKIZO DE PROPONO

1. ENKONDUKO

Internaciaj registaraj organizoj (Uunu^gintaj Nacioj, Europa Unio, kaj aliaj) kaj intrnaciaj neregistaraj organizoj bezonas internacian komunan helplingvon por efika interkomunikado, sen lingva bariero sed kun lingva demokratio, kaj ankau por efika administrado.

Pro tio, unu enketesplorado indikis ke, en Europa parlamento en kie 11 naciaj lingvoj estas oficiale uzataj, multaj parlamentanoj (81 el 626 EP-anoj, au 13%) pli-malpli favoras Esperanton kiel la internacia comuna helptingvo. La Europa parlamento petis prerlegon de UEA reprezentanto ^ce ^gia auskultkunsidoen Februaro 1996.

UN nun serioze reekzamenas pri kiel reorganizi ^gin por efika funkciado kun reduktita elspezo, sed la problemo de komuna helplingvo ne estas en la tagordo de la nuna reekzamenado de UN strukturo, kvankam la lingva problemo estas unu el la plej neefikaj terenoj. Bahaa Intemacia Komunumo petis at UN en Oktobro l995 adopti esperanton kiel ^gia komuna helplingvo. Transnacia Radikala Partio oficiale proponis at NRO Komitato de Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK) de UN ke la NRO Komitato rekomendu al EKOSOK 1997-asembleo adopti demandon pri intemacia helplingvo en ^gia tagordo. UNESKO adoptis rezoluciojn favore al Esperanto en 1954 kaj 1985, pri ^gia varolo kaj kontribuo en edukadokaj promociigo de interkompreni^gado inter popoloj. Sed ne niulto okazis poste Car la rezolucioj estis nedevigaj.

Altranguloj Ce UN kaj UNESKO sekretiatoj, landaj ambasadoj klj pli ol 10 repzentantoj de NRO-J al UN, komisionano de EU, prezidento de @tato, kaj eminentaj politikistoj kiujn UEA estraranoj lastatempe vizitis en Novjorko, Parizo, Bruselo, kaj Litovio esprimis tre favorajn opiniojn pri la neceso de internacia komuna helplingvo, speciale Esperanto.

Nun estas tempo por UEA kapti la ^san^santan sitliacion kaj eklan^ci novan kampanjon por Esperanto celante internaciaj registaraj organizoj, speciale al deputitoj au landaj delegacioj at tiuj organizoj, ^car ili estas ^generale pli malfermema at novaj ideoj kaj at ^san^goj por novigo. La kampanjo indikos komunan celon por ^ciuj esperantistoj por vigle kunlabori kai donos fre^san stimulon at la nuntempa esperanto-movado klo de tempo at tempo mirasmemas.

2. CELOJ

1) Celoj:
La celoj de "Kampanjo 2000" estas ke, ^gis jaro 2000;
– Agnoskigu at Unui^gintai Nacioj kaj Europa Partamento la utilecon de intemacia komuna helplingvo kaj ankau eblecon adopti Esperanton kicl la heiplingvo,
– kai komisdgu en UN kai EP specialan Lingvan Komisionon por stiidi pri la komuna lingvo, speciale pri Esperanto, raporti la reztllton kaj rekoniendi necesan plusekvon.

2) Celorganizoj kaj Celhomoj:

(1) Landaj reprezentantoj at EKOSOK/UN kai UN asembleo
(2) Deputitoj at Europa Parlamento

3) ^Cefai Punktoj de rekomendo al UN kaj Europa Parlamento:
– Atentu at la neceso kaj ebleco de internacia helplingvo, kaj
– Komisiu specialan lingvan komisionon por staid I)n’ la internaciahelpilingvo, speciale pri Esperanto. La mandatoj de la Lingva Komisiono estos;
(1) Studi pd la nuntempa statuso de Esperanto kaj ^gia utiligado,
(2) Studi pri la potencia kontribuo de Esperanto al UN kaj al ]a integrado de EU en la terenoj de kulturo, edukado kaj administrado,
(3) Eksperimente instrui Esperanton por provi ^gian propedeutikan valoron,
(4) Ekspertimente provuzi Esperanton kiel helpilingvo en iu limigita funkciado de la internacia organizo, ekzemple, por kunveno kaj por dokumentado utiligante Esperanto kiel pontlingvo, kaj
(5)Raporti la rezulton kai rekomendi necesajn plusekvojn al la ^Generala Asembleo de la Organizoj.

3. PARTOPRENANTOJ AL LA KAMPANJO:

1) UEA:

– kunordigas la "Kampanjon 2000",
– komisias du volontulojn kiel "ambasadoro de esperanto", unu por UN kaj alia por EP/EU, kies devo estas kampanji en UN kaj EP por atingi la celon de la Kampanjo 2000.
– ^ciu estrarano kontribuas en sia kampo (landaj agadoj, fakaj agadoj, informado, edukado, junularo, eksteraj rilatoj)
– diskonigas pri la "Kampanio 2000" al amaskomunikiloj, per reklamoj kaj aliaj manieroj.
– Centra Oficejo subtenas administradajn aferojn, kun pliigita homforto se necesa.

2) Landaj Asocioj:

– kampanjas kaj petas iliajn, reprezentantojn al UN kaj Europaj
parlamentanoj subteni la proponon, kaj diskonigas pri la kampanjo al lokaj amaskomunikiloj.
– Landaj asocioj de EU kampanjas apogi tiujn kanditatojn de Europa Parlamento kiuj subtenas la ideon de internacia helplingvo, speciale Esperanto.

3) Fakaj Asocioj:

– kampanjas kaj petas al iliajn membroj skribi leterojn al delegacioj, al EKOSOK/UN kaj Europa Parlamento kaj petas subteni la proponon.

4) Esperanto-Radioj/^Jurnaloj:

– kampanjas al iliaj auskultantoj/legantoj skribi apogleterojn same kiel landaj asocioj.

5) NE-UEA Esperanto-komunumo:

– UEA petas al ^ciuj esperanto-organizojn partopreni la kampanjon.
6) Internaciaj NR0j:
– UEA petas ^ciujn ne-esperantajn intemaciajn NRO-jn ^ce UN kajEP partopreni la kampanjon.

4. AGADPLANO

1) La 1-a jaro (Aug 1996-Julio 1997)
julio 1996 – Nitobe-simpozio
Aug 1996 – Leteri al komitatanoj de NRO/EKOSOK, petante ke ili
apogu la proponon de TRP ke internacia helplingvo/E,
speranto, estti tagordo de a 1997 EKOSOK Asembleo.
(La NRO Koniitato kunsidos en 25-30 Augusto 19%)
– Sendi UEA reprezentanton al Novjorko (mez-Auglisto)
por persuvadi NR0j kaj, se necesa, respondi Ce la
allskultk-unsido.
– Nomumi "ambasadorojn de esperanto’, al UN kaj por
REP/EU

Okt 1996 – Eldoni informilojn/kampanjilojn en kelkaj lingvoj
por uzo de Landaj Asocioj kaj Fakaj Asocioj.
– Reklamoj stir ^jurnaloj en Europo.

Dec 1996 – Okazigi unu-tagan seminarion au neformalan akcepton
^cc Europa Parlamento por la "amikoj de esperanto"
kaj aliaj interesitaj anoj, speciale membroj de la
komitato kiu koncernas al la lingvan politikok, kaj
funkciuloj de un parlamento, kaj NRO-j ^ce EP/EU.

Feb 1997 – Okazigi unu-tagan seminarion au neformalan akcepton
^ce UN por la "amikoj de esperanto", landaj
delegaciojn, interesitaj funkciuloj de UN, kaj NRO-J.

Mar 1997 – Ekzameni dum la UEA estrarkunsido la kampanjan
progreson.

Maj 1997 – Kampanjo de "EU ambasadoro de Esperanto" ^ce Europa
parlamento.

Jun. 1997 – Kampanjo de "UN ambasadoro de Esperanto" ^ce EKOSOK
por persuvadi apogon. (EKOSOK Sesio estos 24 junio –
26 Julio).

Jul. 1997 – Internacia linguapax konferenco, Slovenio
– Ekzameni la kampanjan progreson ^ce la Komitato
kunsido de la 82-a UK kaj trakti sekvontajn agadojn.

2) La Jaroj Aug 1997-2000
Planota, kaj prezentota de la Komitato Kunsido en 1997.

5. KOMISIONO KAMPANJA 2000:

La Kampanja Komisiono planas la delan kampanian programon, kaj raportos la progreson ^ce la Kon-iitato. La Komisiono konsistas el:
– UEA Prezidanto (Kunordiganto)
– Estrarano de eksterai aferoj
– Ambasadoro al UN
– Ambasadoro al EU
– Kunordiganto de EU Laborgrupo pri Lingvaj Problenioj
– ^Generala Direk-toro de la Centr-a Oficejo

5. FINANCADO:
Aparta financado, ne de la regula bufteto de UI,,A. La bezonntij elspezoj (1996-2000) estas antauviditaj jene:

Dokumentado NGL 5.000
Vojaftkosto 60.000
Publikai Rdatoj 20.000
Reklamoj 40.000
Komunikado 2.000
Volontulhelpantoj 20.000
Rezervo 13.000
——————————————
Sumo NGL 160.000 (au USD 100.000)

Noto: Volonta financa kontribuo provizore promesita ^gis nun estas ^cirkau USD 35.000.

(17 julio 1996)

Lascia un commento

0:00
0:00