Radio Polonia chesigos Esperantajn elsendojn

Saluton samideanoj!

Mi trafis en ELNA-blogo mesa^gon pri la malapero de la Esperantaj
elsendoj de Radio Polonia (vd
http://esperanto-usa.org/node/573).En la
anglalingva parto estas alvoko skribi al la pola ambasado.
(
www.polandembassy.org)

LaPingvino

Cetere en ^gi estas la sekva originala letero en Esperanto de Barbara
Pietrzak, Esperanto-Redakcio de Pola Radio:
==================================================================
Karaj Gesamideanoj!

Meze de la jaro shan^gi^gis la autoritatoj de la Pola Radio Akcia
Kompanio. La lauvican fojon ^san^gi^gis la superuloj de ^gia
Poreksterlanda Programo “Radio Polonia”. Relative longe ni ne konis la
novan programan vizion de la publika radio kaj de Radio Polonia, kies
programo estas realigata interkonsente kun la pola Ministerio por la
Eksterlandaj Aferoj. Hodiau mi devas komuniki kaj informi, ke en tiu
^ci vizio forestas Esperanto Redakcio. ^Gian forigon premisas la
projekto de nova strukturo de Pola Radio, inkluzive de ^gia
Poreksterlanda Programo “Radio Polonia”. Cetere temas pri la unusola
redakcio, kiu ^cesos ekzisti en Radio Polonia. La menciita projekto
estis afi^sita sur la internaj retaj pa^goj de Pola Radio AK, marde
posttagmeze, rekte antau la komenci^gantaj festoj de ^Ciuj Sanktuloj kaj
la Mortintoj. Laborantoj rajtas prezenti siajn rimarkojn al la
prezidanto de la kompanio, K. Czabanski ^gis la 10-a de novembro.

La novaj radioautoriatoj ekfunkciis fine de julio nunjare. Jam dum la
unua renkonto kun la superulo de Radio Polonia ni eksciis pri neceso
kontraubatali “postkomunistajn influojn, regantajn en tiu programo de
16 jaroj”. Komence de oktobro la sama membro de la radiaj autoritatoj
signalis estontecan koncepton de nia programo. Lau ^gi al signifa
plukonstruo subi^gos programoj en la ukraina kaj belorusa lingvoj, oni
enpraktikigos instrukciadon de ^jurnalistoj el Ukrainujo kaj Belorusujo
kaj por la ^jus menciitaj landoj, oni intensigos pollingvan emisiadon
al ^ci tiuj landoj. Fakte la lingva oferto de Radio Polonia estas
difinata fare de la pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. En la
lasta kontrakto el la nunjara majo esperanto en ^gi trovi^gas. Sed nun
la radia projekto ekskludas ^gin. La situacio estas drameca, ^car la
^san^goj estas efektivagataj en la lastaj tagoj fulmrapide. Oni ricevas
la impreson, ke la nova administracio de la publika radio havas verdan
lumon por ^ciuj siaj ideoj. Dum miaj provoj klarigi la signifon kaj
atingopovon de niaj elsendoj, la viglajn reagojn el diversaj landoj de
la mondo interparolante kun miaj novaj superuloj mi ricevis lakonan
respondon “ni scias”. Mi estis ankau informita, ke pri la estonteco de
la E-Redakcio decidos Ministerio por la Elsterlandaj Aferoj. ^Cu tia
decido estis efektive alprenita, mi ne scias.

Malgrau ^cio – ^sajnas al mi – ke ne eblas allasi, ke la eventuala
malapero de esperantlingvaj programoj de PR restu sene^ha. Tial mi
petas vian subtenon. Unuavice pere de nacilingvaj koresponda^joj
direktataj al polaj ambasadoj, polaj kulturinstitutoj en diversaj
landoj kun la demando pri la estonteco de la E-Redakcio de Pola Radio.
Kun elmontro de intereso por ^gia promocia rolo koncerne Pollandon,
koncerne ^gian orientan politikon, kiu estas difinata kiel la orienta
politiko de EU. Gravas – plurfoje esprimita – de niaj auskultantoj
opinio, ke niaj elsendoj estas por ili unu el malmultaj au e^c unusola
informfonto pri Pollando, ^giaj atinga^joj kaj progresoj, sed krome pri
Belorusujo kaj Ukrainujo. Ni bezonas ankau similenhavajn leterojn
adresitajn al la redakcio, por ke ili rolu kiel argumento en niaj
rimarkoj, kiujn ni volas adresi al la prezidanto de PR ^gis la 10-a de
novembro nunjare. Ne sufi^cas protesti, ne sufi^cas esprimi sian
indignon. Estas necesaj sobraj, trankvilotonaj argumentoj.

Kvankam malfacilas tion konstati, ^sajnas, ke nia redakcio dividos la
sorton de aliaj E-redakcioj, kiuj malaperis en la lastaj jaroj en
diversaj radiostacioj. Tio estas tutcerte frapo por la promocia rolo
de tiuj ^ci elsendoj pri Pollando kaj ^giaj transformi^goj. ^Gi estas
frapo antautage de la 150-a naski^gdatreveno de la kreinto de la IL,
d-ro L. L. Zamenhof – aparte en la kunteksto de la planta Jubilea
Kongreso en la 2009.

Barbara Pietrzak
Esperanto-Redakcio de Pola Radio

Questo messaggio è stato modificato da: oltremare, 02 Nov 2006 – 19:28 [addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00