Morantaj lingvoj: London Independent

—————————————————————
[fino de la antauxa afisxo]

To: rebato-l@netcom.com
From: ELNA <­elna@netcom.com>
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Subject: Mortantaj lingvoj: London Independent

[dauxrigita de la antauxa afisxo]

sbelant@cello.gina.calstate.edu————————-> Steve Belant
I communicate worldwide in an __ _ _ __ _ _ _ ___ _ |Mi komunikas monde
international second language|_ (_ |_)|_ |_)/_|| | / |internacidualingve
allowing us all to relate | |__._)| |__| | || | | _/ |allasante al cxiuj
to one another as equals. |_____________________________|ni rilati egalule.
Info & Free Mail Course: <­elna@netcom.com> or ftp ftp.netcom.com /pub/el/elna

The pressures leading to
language extinction stem from La premo kiu gvidas al lingva
encroachment on the estingo bazigxas sur la
territories of indigenous sintrudo sur la teritorioj de
peoples, mass migration and la indigxenaj popoloj, amasa
the desire to learn the migrado, kaj la deziro lerni
dominant languages of the la superregajn lingvojn de la
world — notably English. mondo — atentinde la angla.
Even surviving languages are Ecx supervivantaj lingvoj pli
becoming more homogeneous as homogenigxas dum la la
more prestigious dialects pretigxaj dialektoj
replace their less prestigious anstatauxas siajn malpli
relatives. prestigxajn parencojn.

"Why should we care? The "Kial ni prisorgu? La unua
first argument is that the argumento estas ke la monod
world would be a less estas malpli interesa loko
interesting place to live por vivi," diris Krauss.
in," Krauss said. The second La dua argumento estas
argument is that "mankind’s ke la homara maniero pensi
way of thinking in different en diversaj manieroj estas
ways is reduced." For malpliigita. Ekzemple li
instance, he said, some diris ke kelkaj medicanaj
medicinal plants are known plantoj estas konataj nur al
only to certain native al certaj denaskaj popoloj,
peoples, so cultural tiel kultura scio estas
knowledge is lost with a perdita kun la lingvo.
language.

Krauss identified medicinal Krauss identifiis medicinajn
plants such as curare and plantojn kiel kuraro kaj
quinine that are unlikely to kinino kiuj eversxajne
have come to prominence eminentigxus sen kompreni la
without understanding the sudamerikajn lingvojn kiuj
South America languages that nomigis la plantojn.
gave the plants their names.

"The last argument is that we "La plej lasta argumento
do not yet realize that we estas ke ni ankoraux ne
are living in an ecosystem of eksciis ke ni logxas ene de
human diversity which is ekosistemo de homa diverseco
essential to our survival. kiu nepras por nia supervivo.
Do we know what we are doing Cxu ni scias kion ni faras
when we eliminate that kiam ni eliminus tian
diversity? We do not have diversecon? Ni ne rajtas
the right to make that decidi tion por la
decision for posterity." posteularo.

The average language is La mezan lingvon parolas
spoken by between 5,000 and inter 5 000 kaj 10 000
10,000 people. However, personoj. Tamen Krauss diris
Krauss said that only those ke nur tiuj kiuj havas pli ol
with more than 1 million 1 milionon da parolantoj
speakers have a good future. havas bonan estontecon.

Krauss doubts many new Krauss dubas ke multaj novaj
languages will be born. lingvoj naskigxos. Ekzemple,
Latin, for instance, took la latina evoluis dum 2 000
2,000 years to evolve into a jaroj gxis estigxinta
dozen or so different plimalpli dudeko da apartaj
European languages. euxropaj lingvoj.

"Everybody, including "Cxiuj, inkluzive de la
Bedouins on camels, will have beduinoj sur kameloj, havos
wristwatch telephones," he brakhorlogxaj telefonoj," li
said. "It is unlikely that diris. "Estas neversxajna ke
Arabic will rediversify the la araba rediversigxos kiel
way Latin did." faris la latina."

*The Associated Press *La asocia presejo kontribuis
contributed to this report.* je cxi tiu raporto.*

——- End of Forwarded Message

Lascia un commento

0:00
0:00