Le Figaro Grandes Ecoles Universites

Le Figaro Grandes Ecoles Universites

From: Alain Fagot <­Alain.Fagot@imag.fr>
Date: Mon, 6 Feb 1995 22:55:50 +0100
X-Organization: IMAG Institute, University of Grenoble
To: rebato-l@netcom.com
Subject: Le Figaro Grandes Ecoles Universites
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Saluton,

Eble vi trovos tiu ^ci mesa^go tro malfrua sed mi ne povis afi^si
^gin anta~ue. ^Gi prezentas Esperanton en ^jurnalo, kiu traktas pri la
ekspozicio Expolangues (pri la instruado kaj uzo de lingvoj tra la mondo),
kiu okazis fine de januaro en Parizo.

^Gis balda~u,

Alain *

—–
Le Figaro Grandes Ecoles Universites Lundi 23 janvier 1995
37, rue du Louvre R’edaction en Chef :
75002 Paris Christophe Dor’e

Esp’eranto Esperanto

Un langage universel Universala lingvo

L’ ‘elargissement de l’ Europe donne La plivasti^go de E~uropo donas
de nouveaux espoirs aux d’efenseurs novajn esperojn al la defendantoj de
de cette langue qui se veut tiu ^ci lingvo, kiu nomas sin
universelle. universala.

L’ esp’eranto fait vivre. Ils sont Esperanto estas okupo por la vivo.
comme ,ca 3 millions, au moins, qui Tri milionoj ili estas, almena~u,
le parlent un peu partout dans le kiuj parolas ^gin tra la tuta mondo,
monde, plus ou moins pli-malpli regule. Naskita en 1887
r’eguli`erement. Accouch’e en 1887 de la pola humanisto —kaj granda
par l’ humaniste polonais —et plurlingvulo anta~u la Eternulo—
grand polyglotte devant l’ L.L. Zamenhof, Esperanto regule
‘Eternel— Louis-Lazare Zamenhof, revenas al la anta~uo de la scenejo,
l’ esp’eranto revient ^ciufoje kun novaj argumentoj por
r’eguli`erement sur le devant de la plivastigi sin. Hodia~u, estas la
sc`ene, avec chaque fois de nouveaux perspektivo de Granda E~uropo, kiu
arguments pour augmenter sa movigas la batalantajn
diffusion. Aujourd’ hui, c’ est la Esperantistojn, kiuj vidas en la
perspective d’ une Grande Europe qui kunmetado de iliaj vorteroj la
remue les esp’erantistes militants, anta~ua^jojn de interpopola frateco.
eux qui voient dans l’ adjonction de
leurs vocables les pr’emices de la
fraternit’e entre les peuples.

Tintin en esp’eranto Tin^cjo en Esperanto

Il est vrai que l’ esp’eranto est Prave, Esperanto estas alirebla por
accessible `a tous, avec ses racines ^ciuj, kun siaj radikoj latinaj a~u
latines ou germaniques, ses 16 ^germanaj, siaj 16 bazaj reguloj, sia
r`egles de base, son absence de foresto de malregulaj verboj kaj sia
verbes irr’eguliers et son mouvement movo elpruntita de la slava ritmo.
emprunt’e au rythme slave.

Les esp’erantistes tiennent chaque La Esperantistoj kongresas ^ciun
ann’ee leur congr`es, l’ occasion de jaron, kiam ili povas vidi kiom ilia
voir leur biblioth`eque s’ ‘etoffer, libraro kreskis, kiu jam enhavas
qui rassemble d’ej`a Tintin, la Tin^cjon, la Biblion, policajn
Bible, des romans policiers et romanojn kaj plurajn teknikajn
plusieurs manuels techniques. Les manlibrojn. La intrumetodoj estas
m’ethodes d’ apprentissage sont multnombraj, komencante kun Assimil,
nombreuses, `a commencer par l’ kaj, plej grave, nobligataj per
Assimil, et surtout anoblies par des instruadoj en universitato, kiel
enseignements `a l’ Universit’e, Paris-VII-Saint-Denis,
comme Paris-VII-Saint-Denis, Clermont-Ferrand kaj Aix-en-Provence,
Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence, kiuj ^ciuj tri proponas valorunuo en
qui toutes trois proposent une Esperanto [NdT].

Parall`element, nombreuses sont les Paralele, multaj estas la asocioj tra
associations qui dispensent des Francio, kiuj organizas kursojn. Ne
cours, dissimin’ees un peu partout ekzistas tipa Esperantisto, ^ciu
en France. Il n’ y a pas d’ venas per malsama vojo, ofte gvidata
esp’erantiste-type, chacun y vient de scivolemo. Kiom ajn ^giaj adeptoj
par un cheminement diff’erent, estas varbemaj, okazigo de internacia
souvent guid’e par la curiosit’e. kunveno en Esperanto ^sajnas ankora~u
Si pros’elytes soient ses fora. "^Cu vi parolas Esperanton ?"
pratiquants, la tenue d’ une "Parlez-vous esperanto ?" [NdT]
vi parolas Esperanton ?"
"Parlez-vous esp’eranto ?"

F.M. tradukis Alain FAGOT
kun helpo de Pierre JELENC


Alain FAGOT / Alain.Fagot@imag.fr " Le bonheur,
LMC – IMAG Esperanta komputikisto / c’est de pouvoir te raser
46 Avenue Flix Viallet / Projekto APACHE quand tu veux. "
38031 GRENOBLE CEDEX 1 ofice: +33 76 57 48 75 /
FRANCE / hejme: +33 76 85 41 09 Oscar Barez

Questo messaggio è stato modificato da: Info_LI, 22 Apr 2004 – 02:57 [addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00