La listo servas por ebligi la rektan kontaktadon kun la akademianoj

928, 13-Giu-99, 08:16, I—–, 3572, E.R.A., IT, Roma

—————————————————————
Responde al pluraj petoj jen la adresaro de la membroj de Akademio de
Esperanto. La listo servas por ebligi la rektan kontaktadon kun la
akademianoj.

Tamen, bv. ne forgesi, ke por respondi al eventualaj lingvaj demandoj la
Akademio establis la “Konsultejon de la Akademio”, gvidata de Stefan Maul
“maul@newsfactory.net” – do per lingvaj demandoj vi turnu vin komence al tiu
instanco. (vidu ret-info 18.01.1999 kaj Eventoj n-ro 160)Akademianoj

S-ino Perla Ari-Martinelli C.P.28 CH-2301 La Chaux-de-Fonds Svislando
D-ro Julius Balbin 945 West End Ave. # 9A NY-10025 New York Usono
Gerrit Berveling Mussenhage 8 NL-8011 BH ZWOLLE Nederlando
D-ro Werner Bormann Neum hlen, 37 / 414 DE-22763 Hamburg Germanujo
D-ino Marjorie Boulton 36 Stockmore Street Oxford OX4 1JT Britujo
D-ro Donal R. Broadribb PO Box 643 York WA 6302 Australio
S-ro Jorge Camacho Cord n Chantada 43, 1-J ES-28035 Madrid Hispanujo
S-ro Andr Cherpillod La Blancheti re F-72320 Courgenard Francujo
D-ro Renato Corsetti Colle Rasto IT-00036 Palestrina Italujo
Prof. Probal Das Gupta Centre for Applied Linguistics and Translation
Studies University of Hyderabad Hyderabad 500 046 Barato
Edwin de Kock 18 Los Terrazos Blvd, Edinburg, TX 78539, Usono
Michel Duc Goninaz Val Saint-Georges, Chemin de l'Echelle
F-13100 Aix-en-Provence Francujo
S-ro R diger Eichholz Bailieboro Ontario CND KOL1BO Kanado
S-ro Bernard Golden Damjanich u. 1/C-I.8. H-8200 Veszpr m Hungarujo
Prof. Hitosi Gotoo J-981 Sendai Aoba-ku, Nakayama 1-17-13 Japanujo
Prof. Christer Kiselman Upsala Universitato Matematika Instituto Po^stkesto
480 SE-751 06 UPPSALA Svedujo
D-ro Boris Kolker 1300 Superior Ave., Apt. 2109 Cleveland, OH 44114 Usono
Prof. Gasu Konisi Minoo 8-16-35 562 Minoo-si Japanujo
D-ino Ilona Koutny Poniatowskiego 3 PL-62020 Swarzedz Pollando
Prof. Erich-Dieter Krause Semmelweisstr. 7 DE-04103 Leipzig Germanujo
Prof. Sergej Kuznecov Moskva Universitato Lomonosov Department of General
and Comparative Linguistics Philological Faculty MGU, 1st Building of the
Humanities, Room 955 RU-119899 Moskva, Vorobjevy Gory Ruslando
S-ro Georges Lagrange Esperanto-Centro KVINPETALO F-86410 Bouresse
Francujo
Prof. Jouko Lindstedt Heinlammintie 16 B FIN-15210 LAHTI Suomujo
S-ro Li Shijun Poshtkesto 77 CN 100037 Beijing C^inujo
D-ro Francois Lo Jacomo 42, quai de la Loire F-75019 Paris Francujo
D-ro Carmel Mallia 89, Triq Is-Santwarju ZBR O4 Zabbar Malto
Prof. Geraldo Mattos rua Nicaragua 2141 BR-82515-260 Curitiba PR Brazilo
S-ro Stefan Maul Pferseer Str. 15 DE-86150 Augsburg Germanujo
Prof. Carlo Minnaja Dpt. Mat. Pura & Appl.Via Belzoni, 7 I-35131 Padova
Italujo
S-ro Daniel Moirand 18-bis, rue M-al Joffre F-13100 Aix-en-Provence
Francujo
S-ro Brian Moon 2 Om Kl ppchen LU-5682 Dalheim Luksemburgo
S-ro Andrzej Pettyn Wielki Kat 9 PL-05-822 Milanowek Pollando
S-ro Sergej B. Pokrovskij str. Tere^skova 28-32 Novosibirsk 630090 Rusujo
S-ro Baldur Ragnarsson Sogavegur 170 IS-108 Reykjavik Islando
S-ro Johan Hammond Rosbach Hulderveien 17-B NL-1709 Sarpsborg Norvegujo
D-ro Klaus Schubert Twedter Tal 6 DE-24944 Flensburg Germanujo
S-ino Spomenka Stimec Nova Ves 87 HR 10000 Zagreb Kroatujo
D-ro Humphrey Tonkin 279 Ridgewood Road West Hartford, CT 06107-3542 Usono
Prof. Amri Wandel University of California Dept. of Astronomy Los Angeles,
CA 90024 Usono
D-ro John C. Wells 5 Poplar Road Merton park GB-London SW19 3JR Britujo
S-ro Xie Yuming Esperanto-Sekcio de Radio Pekino CN 100866 Beijing C^inujo
S-ro YAMASAKI Seiko^ Higasi Koigakubo 3-18-12 JP-185-0014 To^kyo^,
KOKUBUNZI, Japanujo
[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00