KONKURSO PRI ESPERANTO EN RADIOELSENDOJ

Da sx Thierry Meyssan e Giorgio Kadmo Pagano

KONKURSO PRI ESPERANTO EN RADIOELSENDOJ

1a MEMORIGA ESPERANTO-KONKURSO "GIROLAMO LUCCHETTA"
===================================================

La 20an de Aýgusto 1996 forlasis nin la amiko Girolamo Lucchetta (Øirolamo Luketa), kiu estis klubano de GAMT (Gruppo d’Ascolto della Marca Trevigiana – Aýskultantaro de la Treviza Limprovinco).
Li estis fondinto, kune kun la franca Bruno Masala de "AERA" (Amikaro de Esperanto en Radio), kaj estis tre aktiva øis sia morto por la disvastigo de Esperanto kaj de la aýskultado de la radiostacioj, kiuj elsendas en la universala lingvo.
GAMT organizas konkurson je lia memoro, kiu konsistas en la aýskutado kaj raportado de la plej eble granda nombro da radiostacioj de la tuta mondo, kiuj elsendas en la Internacia Lingvo.
La konkurso disvolviøos ekde la 31a de Majo øis la 31a de julio 1997.
Por ricevi regularon, frekvencaron, formularon por raportoj, k.tp., bonvolu sendi internacian respondkuponon (IRK) aý L. 1.500 en poþtafrankoj por la elspezoj kaj vian adreson al:

Gruppo d’Ascolto della Marca Trevigiana
P.O. Box 3 – Succursale 10
IT 31100 Treviso
ITALIO

La teksto de la sendota dokumentaro estas trilingva: itala, Esperanto kaj angla.

_________________________________________________

Teksto skribita law la tiparo LATIN 3 akirebla per TTT:
http://www.cs.chalmers.se/~martinw/espe … agxoj.html
_________________________________________________

Lascia un commento

0:00
0:00