KOHL REVIZITA FROM HARLOW 7/06/95

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

Kohl revizitata

To: rebato-l@netcom.com
From: Don HARLOW <­donh@netcom.com>
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

La jxusa alsendo de la letero de U. Matthias rememorigis min pri la
letero, kiun mi sendis al Kanceliero Kohl antaux kelkaj tagoj. Gxi
estas iom pli longa ol aliaj, kaj ankaux dulingva. Jen kopio, gxuste
sub la subskribo.

Don HARLOW donh@netcom.com
Esperanto League for N.A. elna@netcom.com (800) 828-5944
ftp://ftp.netcom.com/pub/el/elna/elna.html Esperanto
http://www.webcom.com/~donh

1995.05.23

Al la Federaci-Kanceliera Mosxto
Helmut Kohl
Bundeskanzleramt
BONN
Germanio

(Auf Esperanto und Englisch)

Altestimata Bundeskanzler Kohl!

Unue, bonvolu permesi, ke mi pardonpetu pri mia uzado de Esperanto kaj
la angla anstataux la germana. Tio devenas de la fakto, ke mi bone konas
la du menciitajn lingvojn, sed mia sola sperto kun la germana estas unu
jaro en la universitato, antaux multaj jaroj, kio tute ne pretigis min
por skribi al persono tiel eminenta kiel vi.

Aperis en la (internacia komputila) reto raporto pri via vizito al
Nederlando. Laux la raporto, vi deklaris: "Ni ne volas Esperanto-
Euxropon, sed Euxropon, en kiu cxiuj gardas sian identecon." Nu, vi
sxajne ne scias, ke gxuste tian Euxropon deziras parolantoj de Esperanto
— efektive, gxuste tian mondon ili deziras. La celo de Esperanto ne
estas homogenigo de lingvaj kaj kulturaj malsamecoj, sed ilia
konservado. Tial Esperanto havas tiom da adeptoj en landoj kaj regionoj,
kies lingvoj kaj kulturoj premigxas de pli grandaj najbaroj — ekzemple
Litovio, Hungario, Bulgario, Cxehxio, Slovakio, Bosnio, Katalunio,
Euxskio.

Krome estus bone, diris Kohl, se turistoj ne nur kusxus sur la plagxo
kaj trinkus frankfurtan pomvinon, sed penetrus en la kulturon de la
vizitata lando, oni raportis. Denove, gxuste tion faras la parolantoj de
Esperanto, cxar, havante lingvon komunan kun la vizitatoj, ne necesas,
ke ni sidu en restoracioj kaj mangxu bovburgojn (frankfurtan pomvinon ni
usonanoj ne konas); ni povas konatigxi kaj interparoli kun tiuj
vizitatoj. Cetere, ecx por tiuj el ni, kiuj ne povas vojagxi, Esperanto
estas bonega "fenestro" al aliaj kulturoj; ekzemple, per Esperanto mi
eksciis, ke la sorcxista metilernanto ne estis inventajxo de Walt
Disney, sed naskigxis elsub la plumo de Johann Wolfgang von Goethe —
certe tion ne scias la plimultaj miaj samlandanoj.

Altestimata Bundeskanzler, mi dankas vin pro via esperata atento, kaj mi
finante petas, ke se estontece okazas, ke vi hazarde mencios Esperanton
en publika loko, mi esperas, ke vi rememoros cxi tiun atentigon. La
germanan kaj Esperantan versiojn de la konerna raporto mi fiksas post
cxi tiu letero. (La en Esperanton tradukinto estas germana fizikisto nun
provizore laboranta en Kanado.)

First, please allow me to apologize for my use of Esperanto and English
instead of German. This comes from the fact that I know the first two
languages very well, while my only experience with German was one year
at university, many years ago, which did not prepare me at all to write
to a person as eminent as you.

On the internet a report has appeared about your visit to the
Netherlands. According to the report, you declared: "We do not want an
Esperanto Europe, but a Europe in which everyone protects his identity."
Well, you seem not to know that it is just that sort of Europe that
speakers of Esperanto wantreally, it is just that sort of world that
they want. Esperanto’s goal is not homogenization of linguistic and
cultural differences, but their preservation. That is why Esperanto has
so many adherents in countries and regions whose languages and cultures
are under pressure from larger neighborsfor example Lithuania, Hungary,
Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia, Bosnia, Catalonia, Vizcaya.

In addition it would be a good thing, Kohl added, if tourists didn’t
only lie on the beach and drink Frankfurt cider, but would penetrate
into the culture of the country being visited, it was reported. Again,
this is exactly what the speakers of Esperanto do, because, having a
language in common with the persons being visited, it is not necessary
for us to sit in restaurants and eat hamburgers (we Americans have no
knowledge of Frankfurt cider); we are able to get acquainted and talk
with those we are visiting. Furthermore, even for those of us who are
not able to travel, Esperanto is an excellent "window" to other
cultures; for example, it was through Esperanto that I learned that the
sorceror’s apprentice was not an invention of Walt Disney, but was born
from the pen of Johann Wolfgang von Goethe — certainly the majority of
my countrymen do not know this.

Thank you, Chancellor Kohl, for your hoped-for attention, and in closing
I beg that if in future you should by chance mention Esperanto in a
public place, I hope that you will remember what I have brought to your
attention here. I append the German and Esperanto versions of the report
in question at the end of this letter. (The person who translated it
into Esperanto is a German physicist now temporarily working in Canada.)

Kun plej alta estimo salutas vin

Donald J. HARLOW

Prezidanto de ELNA

(Mi ellasas cxi tie la raporton, kiun jam vidis cxiu REBATano.)

Lascia un commento

0:00
0:00