IKEF – Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo

IKEF – Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo
_________________________________________________

Teksto skribita law la tiparo LATIN 3 akirebla per TTT:
http://www.cs.chalmers.se/~martinw/espe … agxoj.html
_________________________________________________

IKEF
INTERNACIA KOMERCA KAJ
EKONOMIA FAKGRUPO

La "Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo" laýstatute celas al la disvastigo de la internacia lingvo Esperanto en la kampo komerco, ekonomio kaj ekonomia scienco. Øi povas atingi tiun æi celon per jenaj agadoj:

– eldoni øisdatigitajn fakajn terminarojn;
– ebligi renkontiøojn de membroj, organizi studseminariojn;
– helpi membrojn kiuj uzas Esperanton en siaj komercaj rilatoj, ekzemple faciligante reciprokajn interþanøojn de informoj;
– eldoni fakan revuon aý bultenon kaj/aý subteni eldonadon de tiaj revuoj aý bultenoj; verki fakajn artikolojn en la Esperanta gazetaro.

* ORIGINO KAJ ØISNUNA HISTORIO DE IKEF

La "Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo" estis fondita en 1985 laý iniciato de s-roj Franz Josef Braun (Germanio) kaj Lawrence Mee (brito loøanta tiam en Roterdamo, Nederlando).

IKEF havis antaýulon. Temis pri "Instituto por Esperanto en Komerco kaj Industrio (EKI), kies estraranoj, F.L.M. Wensing (Nederlando), Erik Carlén (Svedio) kaj Bruno Vogelmann (Germanio) agadis en la 60aj kaj 70aj jaroj.

S-ro Braun pro profesiaj spertoj konvinkiøis pri la valoro de la lingvo en la kampo de internaciaj komercaj rilatoj. Li kaj s-ro Mee en 1984 ekintencis revivigi la uzadon de Esperanto en komerco/ekonomio kaj kunlaborigi la interesitajn homojn tiucele. Ili iniciatis sondadon de opinioj inter la fakdelegitaro de UEA. La opinisonda cirkulero iris al pli ol 150 adresoj en 67 landoj, kaj øi invitis al kunlaboro. La reagoj estis tiom multnombraj ke, por grupe respondi, en aýgusto 1984 eldoniøis la unua "Laýokaza Nova¼letero" de IKEF (antaýulo de "La Merkato".

Unua laborkunsido okazis en Brugge, Belgio, la 19an de aprilo 1985, kun s-roj Braun, Mee kaj Rotsaert. La fondkunveno okazis dum la 70a Universala Kongreso en Augsburg, Germanio, je la 6a de aýgusto 1985, kun 30 partoprenantoj.

Dekomence la membraro de IKEF sufiæe rapide kreskis. Ok jarojn post la fondo øi trapasis la membronombron 100. Sekve de tio UEA akceptis IKEF dum la 70a UK en Seulo kiel aliøintan fakan asocion. Komence de 1996 la nombro de membroj estis 120.

* AGADOJ DE IKEF

Dek jarojn post la fondo IKEF faris/planas la jenajn agadojn:

– daýra regula eldono de nia interkomunikilo "La Merkato" kvarfoje jare (la 50a numero aperis en oktobro 1995);
– "Identecþildaro", broþuro enhavanta de æiu membro nomon kaj adreson, kaj krome por membroj kiuj liveris tiujn informojn, profesion, hobion, specialajn sciojn, spertojn kaj dezirojn. Øi servas al interkonatiøo kaj aperas æiun duan jaron;
– fakaj artikoloj pri ekonomiaj temoj, æefe en la revuo "Monato";
– monata "Ekonomia Bulteno pri Usono" eldonita de Thomas Goldman;
– Komerca Terminaro (Esperantigo de la terminaro "Key Words of International trade de la Internacia Komerca Æambro);
– katalogo pri varoj produktitaj en la franca regiono Meuse;
– reklamanoncoj de entreprenoj, æefe en "Monato";
– tradukservo por entreprenoj esperantaj kaj ne-esperantaj (ITRE, Daniel DURAND, Les Nids, F-49190 SINT-AUBIN-DE-LUIGNE, fakso +33 [02] 41 78 47 75);
– helpo kaj instigo al negoco inter Esperanto-parolantaj komercistoj (sed IKEF mem ne negocas, nur peras);
– lekciado kaj instruado pri ekonomiaj temoj;
– aranøo de simpozioj kaj seminarioj;
– leksikono por turistoj.

* ESTRARO DE IKEF

S-ro Franz Josef BRAUN, Germanio, Prezidanto kaj Øenerala Sekretario; S-ro Roland ROTSAERT, Belgio, Financa Konsilanto; D-ro -GETHER István, Hungario; S-ro François-Xavier GILBERT, Francio; S-ro Daniel KÖnig, Germanio; D-ro Marco PICASSO, Italio; S-ro YAMASAKI Seikô, Japanio.

Revizoro por la financa raporto: D-ro Gianfranco POLERANI, Italio.

* KOTIZOJ

La jara membrokotizo estas 600 belgaj frankoj (BEF) por landoj laý UEA-kategorio "A" ("riæaj landoj") (aý egalvaloro: 30 NLG, 30 DEM, 20 USD) kaj 400 BEF por landoj laý UEA-kategorio "B" ("malriæaj landoj") (20 NLG, 20 DEM aý 14 USD).

Dumviva membreco akireblas per unufoja pago egalvalora al 20-obla membrokotizo.

Kontoj: – æe UEA kaj FEL: kodo ikef-c
(retadreso de UEA:<­uea@inter.nl.net>)
(hejmpagxo de FEL http://www.knooppunt.be/~fel/)
(retadreso de IKEF:<­rotsaert@knooppunt.be>)

– belga poþtæekkonto (Bruselo): numero 000-1592629-83
Ankaý eblas pagi per eýroæeko (en belgaj frankoj, kun kartonumero dorse) sendota al Roland Rotsaert. Internaciaj respondkuponoj (IRK) estas akceptataj; 1 IRK = 34 belgaj frankoj.
(tarifo junio 1995)

* PERANTOJ

Æinio: S-ro WANG Tianyi, Xi’an Esperanto Asocio, Xiyinglu 74 hao, CN-710054 Xi’an

Francio: S-ro François-Xavier GILBERT, 33, rue Louvière, F-55190 Void-Vacon (CCP 1275-89 L Nancy)

Germanio: S-ro Franz Josef BRAUN, Hornisgrindestr. 8, D-77815 Bühl (Volksbank Bühl, n-ro 713120, BLZ 66291400)

Hungario: D-ro GETHER István, Palóc u. I, H-1135 Budapest XIII

Italio: D-ro Marco PICASSO, via de Gasperi 7, I-20057 Vedano al Lambro

Japanio: S-ro YAMASAKI Seikô, J-185 Tôkyô, Kokubunzi, Higasi Koigakubo 3-18-12; (pøk. n-ro 00160-3-253232, kotizo 2200 enoj)

Bonvolu sendi la jenan aliøilon al <­rotsaert@knooppunt.be>:
__________________________________________________

ALIØILO

Mi petas aliøon al la "Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo" kaj deklaras la intencon subteni la celojn de la Fakgrupo kaj finance kontribui almenaý pere de mia kotizo al øia mastrumado.

Nomo : ………………………………….

Adreso : ………………………………….

………………………………….

Tel. : ………………………………….

Fakso : ………………………………….

Profesio : ………………………………….

Naskiøjaro (JJ/MM/TT): ../../..

Mi pagas kotizon je (NLG/DEM/USD/IRK): ………….

Pagmaniero: ………………………………….

al : ………………………………….

Dato (JJ/MM/TT) : ../../..
Subskribo : ………………………………….
(Kiel subskribo validas la retpoþta adreso)

__________________________________________________

Membro-administrado
——————-
Roland ROTSAERT
Visspaanstraat 97
B-8000 BRUGGE, Belgio
retpoþto: rotsaert@knooppunt.be

Prezidanto
———-
Franz Josef BRAUN
Hornisgridestr. 8
D-77815 BÜHL, Germanio

Lascia un commento

0:00
0:00