HEJMOJ DE INTERNACIA KULTURO

HEJMOJ DE INTERNACIA KULTURO (HIK)
(Teksto laý karaktraro LATIN3)

HEJMOJ DE INTERNACIA KULTURO (HIK)

Asocio laý la leøo je 1901, fondita en 1993. Unua prezidinto P.Lécaille. Registrita æe la sub-prefektejo en Saint-Girons. (Statuto modifita en J.O. je 21-12-94). Nuna sidejo en francaj Pireneoj, æe "Le Presbitère", FR-09800 Balagué.

CELOJ

Disvolvi internacian kulturon per Esperanto, en komunuma energiviglado.

RIMEDOJ

– Informadi pri la internaciaj esperantlingvaj komunumoj, jam ekzistantaj, iam ekzistintaj, aý projektataj.
– Disvolvi esperantistan komunuman movadon koheran kaj solidaran, kaj starigi reton de interhelpado.
– Instigi komunumojn malfermiøi al internacieco dank’al Esperanto.
– Helpadi la fondon de novaj esperantistaj komunumoj.

NUNAJ AGADOJ

– Oficiale agnoskita E-biblioteko en Balagué
(libroj kaj revuoj bonvenaj !)
– Gastigado de esperantistoj dum la tuta jaro (post interkonsento).
– Eldonado de bulteno pri E-komunumoj (trimonata ses-A4-paøa).

KONTAKTADRESO

Christian LAVARENNE
Le Presbitère
FR-09800 Balagué
Francio
Tel./Fakso: 33 (0)561 047 066

Prezidantino:

Marianne BLOQUEL
61 rue Franklin
FR-49100 Angers
Francio

Sekretario:

Georges COMTE
FR-09120 St-Félix-de-Rieutort
Francio
Tel.: 33 (0)561 608 683

Por aliøi, aboni la organon de la asocio, viziti la asocian sidejon en Balagué (Ariège, Francio) aý partopreni en somera komuna loøado samloke, BONVOLU RESENDI LA ÆI SUBA ALIØILON al:

Hejmoj
FR-09800 Balagué
FRANCIO

Kontribuoj al la bulteno (informoj pri komunumoj, nova¼oj, leteroj…) bonvenaj al la æi-supra adreso (samtempe redaktejo, asocia sidejo ktp.)!

===================================================================

ABONILO (por 4 numeroj simplaj) kaj ALIØILO
(Resendota al la redakt., Le Presbitère, FR-09800 Balagué, Francio)
Plenigu kaj æirkaýstreku viajn elektojn

Plentarifaj landoj:

abono: 40 FRF / 13,5 gld / 8 $ / 10 irk (aliaj valutoj: ………)

aliøo: 20 FRF / 6,5 gld / 4 $ / 5 irk (aliaj valutoj: ………)

"Rabat-landoj":

abono: 20 FRF / 6,5 gld / 4 $ / 5 irk (aliaj valutoj: ………)

aliøo: 10 FRF / 3 gld / 2 $ / 2 irk (aliaj valutoj: ………)

Studento aý senlaborulo: duono de la tarifo de via landa kategorio!

– Mi øiras al la UEA-konto: "ahik-m" (Mia UEA-konto estas: …… )
– Mi øiras al pæk.: "Foyer de Culture Internationale, 2 625 90 X Lyon"
– Mi pagas per int. respondkuponoj, francaj poþtmarkoj, aý monbiletoj jenan sumon (ciferoj:) (valuto:) (Mi abonas ekde n-ro 10.)

FAMILIA NOMO: ……………………

PERSONA (<­<­antaýa>>) NOMO: …………………..

ADRESO (MAJUSKLE!): ……………………………………….

(Laýplace) Telefonnumero : …………..

Telefaksnumero: …………..

Mi planas veni al Balagué: Jes / Ne ;

de la (JJ-MM-TT) ..-..-.. øis la (JJ-MM-TT) ..-..-..
(Æi kaze mi skribos du semjnojn antaý mia alveno por konfirmi øin.)

– Mi bezonas aýton por alveni de Saint-Girons.
Planita alvena horo:
(Æi kaze mi telefonos la antaýan tagon por konfirmi la horon.)

– Mi konscias pri la malkonforteco kaj pretas partopreni en la agadoj.
– Mi havas propran asekuron pri persona respondeco kaze de akcidento.

Dato (JJ-MM-TT): ..-..-.. Subskribo: ……………

===================================================================

Lascia un commento

0:00
0:00