Esperanto en The Guardian

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

Esperanto en "The Guardian"

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Fri, 28 Jul 1995 14:47:59 +0100
Message-Id: <­9507281347.AA29517@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Subject: Esperanto en "The Guardian"
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

"The Guardian", ^ja^udo, 1995-07-27, p. 11 havas sufi^ce pozitivan
raporton pri la Universala Kongreso en Tampereo (^c. 500 vortojn).
Temas pri serioza, tutlanda, ^ciutaga ^jurnalo.

^Gi aperas tuj apud artikolo pri egala traktado de lingvoj ^ce UN,
tamen beda^urinde oni ne menciis, ke dum la UK okazis UN-simulado en
Esperanto (la^u raporto de Ulf LUNDE <­ulflunde@pvv.unit.no> en SCE je
1995-07-26).

Cetere, Jardar ABRAHAMSEN <­jardar@nvg.unit.no> estas citita en la
artikolo pri la UK!

Edmundo <­etg10@cam.ac.uk> http://www.cl.cam.ac.uk/users/etg10/

Lascia un commento

0:00
0:00