El l’esperanto n-ro 8/1997

Itala Kongreso apud Romo

El "l’esperanto" n-ro 8/1997

La 67a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO APUD ROMO!
Temo de la kongreso: EWROPA MONO – EWROPA LINGVO

La venontjara itala nacia Esperanto-kongreso okazos de la 22a gxis la 26a de awgusto 1998 en Frascati, cxarma urbeto de la ”Kasteloj” (Castelli), la montetoj apud Romo (cxirkaw 20 kilometroj sude), famaj interalie pro iliaj vinoj.
Gxi estos organizita de la Esperanto-Centro Roma.

Jen unuaj informoj kaj aligxilo

LA KONGRESEJO DE LA 67a ITALA ESPERANTO-KONGRESO
Frascati (Roma) . 22-26.08.1998
La kongreso okazos en la CENTRO GIOVANNI XIII (Centro Johano la 23a), moderna strukturo en Frascati, apud Romo. Tie oni logxos, je tre konvenaj prezoj, kaj oni kunsidos.
La Centro, en la cxarma verdo de la romaj Kasteloj, trovigxas en parko de cx. 14.000 kv.m., sur monteto superrigardanta la tutan urbon Romon.
Cxiuj cxambroj disponas je privataj necesejo kaj dusxo. La mangxoj, tute bonkvalitaj kaj bongustaj, okazas en komfortaj mangxosalonoj.
Diversgrandaj salonoj kaj granda kapelo ebligos okazigi cxiujn programerojn en la Centro mem.
Jen la prezoj en italaj liroj, por unu tago, por unu persono:
en unulita cxambro en dulita cx. en 3/4-lita cx. (*)
kun matenmangxo 60.000 45.000 40.000
kun duonpensiono: 80.000 65.000 60.000
kun kompleta pensiono 90.000 75.000 70.000
(*) 4-litaj cxambroj estas fakte du 2-litaj cxambroj kun komuna bancxambro
suplemento por klimatizo 15.000 (por cxambro, por tago; pagota surloke)
La nombro de la disponeblaj lokoj estas limigita. Por gxui tiujn cxi favorajn kondicxojn, mendu tuj vian cxambron, kune kun la aligxo (vidu aligxilon), sendante 30-procentan antawpagon al la LKK; gxi devas alveni plej laste antaw la 15a de majo 1998. La antawpago ne estas repagebla, kaze de ne-partopreno. La saldon sendu antaw la 15a de junio 1998.
Mendo de dulitaj cxambroj kun kompleta pensiono faciligos la organizan laboron kaj ebligos gastigi en la kongresejo pli multajn personojn.
Baldaw ni donos nomojn kaj prezojn de kromaj hoteloj, cxiukaze pli multekostaj.
===========================================

67a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO
Frascati (Roma), 22-26.08.1998

ALIGxILO

ALIGxILON SENDU al la Loka Kongresa Komitato de la 67a Itala Esperanto-Kongreso cxe
Carlo SARANDREA, via di Porta Fabbrica 15, 00165 Roma.

Pagu prefere per pcxk 69795003 je la nomo de Mirella MERLANI (cxe Marcello CASELLI) aw per posxtmandato aw negxirebla cxeko al la kasisto Marcello CASELLI, via Nomentana 352, 00141 Roma.
Eksterlandanoj povas pagi al la UEA-konto iefa-b de Itala E-Federacio. Bonvolu ne sendi aligxilon aw mendilon sen samtempa pago. Aldonu al la aligxilo fotokopion de la pag-atesto.

Familia nomo : ………………………………….
Persona antawnomo: ………………………………
Sekso: vira / virina (forstreku nevalidan)
Strato:……………………………………………..Posxtkoda numero:…………
Urbo/vilagxo:……………………..
Lando:…………………Telefonnumero:……………….Faksonumero …………. Naskigxdato (JJ/MM/TT):……….

KATEGORIOJ
Surstreku la kvadrateton cxe la koncerna kategorio.
Aligxantoj de kat. 3, 4, 5 surstreku ankaw cxe la punktoj 1 aw 2.
1) MEMBRO de IEF /_/ 2) NE MEMBRO de IEF /_/
3) FAMILIANO /_/ 4) JUNULO (gxis 25 j.) /_/
5) HANDIKAPULO /_/ 6) EKSTERLANDANO /_/

KOTIZOJ (en italaj liroj)
gxis 28/02/98 gxis 31/05/98 poste
1) membroj de IEF 60.000 80.000 110.000
2) ne membroj de IEF 90.000 110.000 140.000
3-4-5) familianoj(*), junuloj, handikapuloj,
membroj de IEF 30.000 40.000 55.000
ne-membroj de IEF 45.000 55.000 70.000
6) eksterlandanoj 30.000 40.000 55.000
(*) indiku la nomon de la koncerna kongresano-kunfamiliano: ………………………………………………
Mi mendas 1/2/3/4-litan cxambron [forstreku nevalidajn] cxe la Kongresejo kun sola matenmagxo/_/, duonpensiono /_/, kompleta pensiono /_/,
de la ………. (vespere /_/ matene /_/)
gxis la …….. (vespere /_/ matene /_/)
Mi deziras logxi kun la kongresano: ……………………………………………………
Mi pagis al LKK per pcxk /_/ per bankcxeko /_/
per posxtmandato /_/ per kontanta mono /_/,
per la UEA-konto /_/, por:
/_/ aligxo en kongresa kategorio ……….
(1/2/3.1/3.2/4.1/4.2/5.1/5.2/6) it. L…………..
/_/ logxado (antawpago, almenaw de 30%) "……………/_/ donaco al la kongresa kaso "………….
_______________
Entute

Dato: …………………………

Retadreso:…………………………………………..

Cxiu aligxanto kompilu apartan aligxilon

Lascia un commento

0:00
0:00