+3906689791 scrivici@era.ong
Politica e lingue

ASSISI EN TTT-Paøoj

ASSISI EN TTT-Paøoj
_________________________________________________

Teksto skribita law la tiparo LATIN 3 akirebla per TTT:
http://www.cs.chalmers.se/~martinw/espe … agxoj.html
_________________________________________________

Al la Landaj sekcioj de UEA
Al la Landaj sekcioj de TEJO
Al la Redaktoroj de Esperanto Gazetaro
Al la Esperanto grupoj

Estimataj,
mi aldonas informon pri la apero de novaj TTT-paghoj pri la venonta IJK en Assisi.
Mi elkore dankas pro via atento kaj petas vin disvastigi la informon inter via membraro-legantaro.
Bonan laboron.

Francesco Amerio – f.amerio@agora.stm.it
via della Consolata 1 bis – 10122 Torino
Tel.+39.11.4310064 fax + 39.11.3190271

***********

ASSISI EN TTT-Paghoj
Itala Esperantista Junularo kaj TEJO komunikas , ke estas atingeblej la TTT-paghoj pri la IJK.
La adreso jenas:
www.arpnet.it/~esper/iej/iej.htm
Ili estas ankoraý iom nudaj sed baldau buntiøos per æiu nova informo pri la IJK kaj la kunligitaj aranøoj:
– Antaýkongreso en Venezia 21/24.07.1997
– Laborbrigado en Padova 14/21.07.97
– Laborbrigado en Blera 31.07/07.08.1997
– Internaciaj kursoj dum la kongreso
Krome haveblos informoj pri Assisi kaj chirkaýa¼oj.

Bonan vojaøon.

KOTIZOJ
Aøo je 24.07.97

øis 31.12.96 <­ 20 – .290.00020-30 – .340.000>30 .380.000
øis 30.04.97 <­20 – .320.000 20-30 – .380.000 >30 – .410.000
poste <­20 – .360.000 20-30 – .410.000 >30 – .450.000
N.B. LA KOTIZOJ ESTAS EN ITALAJ LIROJ

ANTAÝPAØO
ankkonto 902420 de Istituto Bancario San Paolo di Torino, sidejo de Torino, Bankkodo (ABI) 1025 CAB 1000, nome de Luisa De Bernardin, via G. Borsi, 56, I-10149 TORINO, kun indiko: 53a IJK.
Poþtæekkonto 24398109 nome de Luisa De Bernardin, via G. Borsi, 56, I-10149 TORINO, kun indiko: 53a IJK.

UEA-Konto: IEJA-Z kun indiko: 53a IJK

ALIØILON
Alessandro Amerio, via Cumiana, 45, I-10141 TORINO
Tel.+39/11/3854200 Fakso +39/11/545731
Retadreso a.amerio@agora.stm.it

Eblas ricevi retadresan version de la aliøilo.

Lascia un commento

0:00
0:00