2a Eýropa Esperanto-Festivalo

2a Eýropa Esperanto-Festivalo_________________________________________________

Teksto skribita law la tiparo LATIN 3 akirebla per TTT:
http://www.cs.chalmers.se/~martinw/espe … agxoj.html
_________________________________________________

Budapest, 1997 jul. 31- aýg. 6

Varia kultura kaj turisma programo.Lingvokurso por komencantoj kaj progresantoj. Æeftemo: Komunikado en internaciaj organizoj. Aliøkotizo varias de 4 øis 45 gld laý landoj. Grupoj de 5 personoj ricevas rabaton. Loøado de 9 gld/persone/nokte. Partoprenkotizo por la tuta semajno: (inkluzivite loøado, enirbiletoj al muzeoj, kostoj de urba trafiko, unutaga ekskurso al Szentendre) – loøado en dustelaj hoteloj: 370 gld. – loøado en turistaj hoteloj: 138 gld.

Hungaria Esperanto-Asocio <­esperantohea@ns.c3.hu>

Lascia un commento

0:00
0:00